Producenci
Kontakt

Meble 777
Bydgoska 28
86-061 Brzoza

Kontakt telefoniczny: 695 275 777
Kontakt mailowy: sklep@meble777.pl

Pn-Pt 8:00-16:00
Sob 8:00-14:00

Sonda
Skąd o nas wiesz?
Wersje językowe
Regulamin

§1. Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej,

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik,

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28),

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę,

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami,

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy,

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

PRAWO POCZTOWE - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529),

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.),

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę,

REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy,

REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę,

SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.meble777.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość,

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela sklepu internetowego www.meble777.pl – Dariusz Sałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 777-Dariusz Sałek z główną siedzibą przy ul. Łąkowa 29, Olimpin, 86-061 Brzoza posługującego się numerem NIP PL5561072577, numerem REGON 092967740, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis,

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy,

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę,

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.meble777.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu meble777.pljest handel detaliczny produktami, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  1. minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
  4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy.
 4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie meble777.pljest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ich zaakceptowaniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §10 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Prezentacja towarów na stronach sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej meble777.plpodawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Sprzedawca informuje, iż zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.
 8. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta w Sklepie, kliknąć należy na znajdujące się w prawym górnym rogu strony www.meble777.pl pole z napisem „Zarejestruj się”, a następnie podać swój adres e-mail oraz utworzyć hasło. Po zatwierdzeniu wpisanych danych poprzez ponowne kliknięcie na napis „Zarejestruj się”, należy kliknąć w link znajdujący się w mailu otrzymanym od Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.meble777.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia w link, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony. Opcjonalnie rejestracji można dokonać poprzez logowanie do konta w mediach społecznościowych.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową meble777.plwe wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie meble777.pl oraz telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W celu złożenia w sklepie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. kliknąć na link, pod którym znajduje się wybrany przez Użytkownika towar, aby przejść w ten sposób do podstrony ze szczegółowym opisem towaru,
  2. kliknąć na pole z napisem „do koszyka”, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym koszyku oraz przejść do podstrony z opcjami dostawy oraz płatności,
  3. po wyborze odpowiedniej formy dostawy i płatności, kliknąć na pole z napisem „zamawiam”,
  4. zalogować się bądź założyć konto w Sklepie albo kliknąć na pole z napisem „złóż zamówienie”, aby przejść do podstrony dotyczącej danych teleadresowych (nie dotyczy Użytkowników, którzy zalogowali się przed rozpoczęciem procedury składania zamówienia),
  5. uzupełnić dane teleadresowe, a następnie zatwierdzić je, klikając na pole z napisem „podsumowanie”,
  6. przekazać zawartość zamówienia Sprzedawcy poprzez ponowne kliknięcie na pole z napisem „złóż zamówienie”.
 4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia poprzez Sklep nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedawca traktuje to jako zamówienie wstępne. Dopiero po sprecyzowaniu w komunikacji elektronicznej lub telefonicznej między stronami informacji dotyczących dokładnej charakterystyki zamawianego towaru oraz zamawianej usługi, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie doprecyzowania pomiędzy stronami szczegółów dotyczących dokładnej charakterystyki zamawianego towaru i usługi.
 6. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne, aby prawidłowo złożyć zamówienie, są następujące:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. nr telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. ulica i nr domu,
  6. kod pocztowy,
  7. miasto,
  8. kraj,
  9. nazwa firmy i NIP (w przypadku składania zamówienia w ramach działalności gospodarczej).
 7. W celu korekty błędnie wprowadzonych danych do formularza zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową (sklep@meble777.pl).
 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 9. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. w systemie ratalnym w wybranym banku,
  3. gotówka / karta w momencie odbioru towaru,
  4. karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 10. W przypadku płatności w momencie odbioru towaru, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, pobierany jest zadatek w wysokości ustalanej między Kupującym a Sprzedawcą (co najmniej 10% wartości zamówienia).
 11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 12. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się:
  1. czas potrzebny do sprecyzowania zamówienia,
  2. czas potrzebny do zaksięgowania płatności,
  3. czas potrzebny do wyprodukowania towaru,
  4. czas potrzebny na przekazanie towaru od producenta do Sprzedawcy,
  5. czas potrzebny na wykonanie dostawy do Kupującego.
 13. Maksymalny czas potrzebny na wyprodukowanie i przekazanie towaru do Sprzedawcy wynosi 6 tygodni, chyba że strona produktu stanowi inaczej. Czas dostawy do Kupującego wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany przez Zamawiającego, wyspecjalizowanym środkiem transportu Sprzedawcy. Koszt transportu ponosi Sprzedawca, chyba że strona produktu stanowi inaczej – wtedy koszt transportu jest ustalany indywidualnie.
 2. Miejsce, termin i godzina dostawy ustalane są pomiędzy stronami minimum dobę przed dostawą towarów.
 3. Dostarczenie towaru na adres Zamawiającego nie obejmuje wnoszenia zamówienia do lokum Zamawiającego. Kierowca zobowiązany jest do przetransportowania towaru do krawędzi części towarowej pojazdu oraz do pomocy w ściągnięciu zamówienia z pojazdu.
 4. Jest możliwość zamówienia kompleksowej usługi logistycznej polegającej na czynnościach wykraczających poza standardowe obowiązki kierowcy określone w powyższym punkcie w postaci: wniesienia towaru do lokum Zamawiającego, rozpakowania, montażu, utylizacji opakowań. Usługa jest płatna a jej wartość jest każdorazowo ustalana indywidualnie w zależności od wymaganego nakładu sił i środków.
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, Zamawiający ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji, kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Zamawiający otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 6. Informacje na temat kosztów dostawy znajdują się w zakładce Dostawa.

§6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@meble777.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na adres: 777-Dariusz Sałek, ul. Łąkowa 29, Olimpin, 86-061 Brzoza. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza poniżej Regulaminu. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: 777-Dariusz Sałek, ul. Łąkowa 29, Olimpin, 86-061 Brzoza. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż transport wewnętrzny Sprzedawcy. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracan
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta następuje w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@meble777.pl.
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 5. O zasadności lub niezasadności oraz sposobie realizacji reklamacji, Konsument dowie się bezpośrednio po rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową poprzez: naprawę wyrobu w domu klienta, naprawę w warunkach fabrycznych producenta, obniżenie wartości produktu, wymianę wyrobu lub anulowanie transakcji. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym.
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 8. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dokument zakupu i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna (o ile producent towaru taką wydał).
 9. Produkty otrzymane przez Kupujących objęte są gwarancją producenta. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 10. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.
 11. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką (sprzedaż między przedsiębiorcami), zgodnie z art. 558 kodeksu cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

§8. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta następuje w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@meble777.pl.
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 5. O zasadności lub niezasadności oraz sposobie realizacji reklamacji, Konsument dowie się bezpośrednio po rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową poprzez: naprawę wyrobu w domu klienta, naprawę w warunkach fabrycznych producenta, obniżenie wartości produktu, wymianę wyrobu lub anulowanie transakcji. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym.
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 8. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dokument zakupu i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna (o ile producent ją wydał).
 9. Towar otrzymany przez Kupujących objęty jest gwarancją producenta. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 10. Gwarancja, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedawcy, w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 11. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą/Usługodawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.
 7. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 8. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę meble777.pl/pl/i/Regulamin/2i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku HTML z regulaminem na dysku twardym komputera.
 9. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017.

§11. Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis www.meble777.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma 777-Dariusz Sałek z siedzibą: Łąkowa 29, Olimpin, 86-061 Brzoza. NIP: PL5561072577. REGON: 092967740.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Przydatne dokumenty:

Formularz reklamacyjny

Formularz odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl